Konkurs przedmiotowy 2020/2021


REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO 
Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO


§ 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwane dalej „Kołem”), działające w porozumieniu z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwaną dalej „Katedrą”).

 

§ 2. Konkurs adresowany jest do studentów prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawnionych w roku akademickim 2020/2021 do złożenia egzaminu z przedmiotu Prawo Konstytucyjne (zwanego dalej „Egzaminem”).

 

§ 3. Od uczestników konkursu wymaga się znajomości materiału w zakresie obowiązującym na Egzaminie oraz znajomości pełnej treści dziesięciu orzeczeń wskazanych przez Katedrę.

 

§ 4. 1. Konkurs składa się z trzech etapów.

2. Pierwszy etap konkursu organizowany jest przez Koło przy udziale Katedry.

3. Drugi oraz trzeci etap konkursu organizowane są przez Katedrę przy udziale Koła.

 

§ 5. Rejestracja uczestników konkursu odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Koło wraz z ogłoszeniem terminu pierwszego etapu konkursu.

 

§ 6. 1. Pierwszy etap konkursu składa się z czterdziestu pytań testowych z trzema wariantami odpowiedzi.

2. Czas trwania pierwszego etapu konkursu wynosi 50 minut.

3. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi na dane pytanie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przewiduje się punktów ujemnych za błędne odpowiedzi ani punktów ułamkowych za częściowo poprawne odpowiedzi.

4. Prace konkursowe są kodowane i sprawdzane przez członków Koła oraz pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry.

5. W razie konieczności przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym środków komunikacji na odległość (pierwszy etap konkursu online), czas trwania pierwszego etapu wynosi 40 minut.

 

§ 7. 1. Na podstawie wyników prac z pierwszego etapu konkursu Koło wskazuje osoby zakwalifikowane do drugiego etapu.

2. Liczba uczestników drugiego etapu konkursu wynosi nie więcej niż 35 osób.

3. Do drugiego etapu konkursu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały o 1 punkt więcej niż osoba na 36. pozycji listy rankingowej ułożonej w kolejności uzyskanej liczby punktów.

4. W przypadku, gdy lista zakwalifikowanych przekracza 35 osób z powodu równoważnych wyników, z listy tej usuwa się osobę lub osoby z najniższym wynikiem, aż do uzyskania listy zakwalifikowanych najbliższej 35 osób.

5. W razie konieczności przeprowadzenia drugiego etapu konkursu z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym środków komunikacji na odległość (drugi etap konkursu online), liczba uczestników drugiego etapu wynosi nie więcej niż 20 osób.

6. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

 

§ 8. 1. Drugi etap konkursu składa się z pytania opisowego oraz kazusu.

2. Czas trwania drugiego etapu wynosi 60 minut.

3. Pytanie opisowe oraz kazus oceniane są w skali ndst-bdb.

4. Uzyskanie pozytywnej oceny z drugiego etapu konkursu wymaga uzyskania dwóch pozytywnych ocen cząstkowych.

5. Pozytywna ocena z drugiego etapu konkursu wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch pozytywnych ocen cząstkowych.

6. W przypadku gdy średnia w części ułamkowej nie odpowiada wprost ocenie z zakresu: dst, +dst, db, +db, bdb, średnia ulega zaokrągleniu w kierunku wyznaczonym przez ocenę z kazusu.    

7. Zaliczenie ćwiczeń nie ma wpływu na ocenę z drugiego etapu konkursu.

8. Prace konkursowe są kodowane i sprawdzane przez pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry.

9. W razie konieczności przeprowadzenia drugiego etapu konkursu z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym środków komunikacji na odległość (drugi etap konkursu online), drugi etap konkursu odbywa się w formie egzaminu ustnego, składanego przed pracownikami naukowo – dydaktycznymi Katedry.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.

 

§ 9. 1. Na podstawie wyników prac z drugiego etapu konkursu Katedra wskazuje od 5 do 10 osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu.

2. Uczestnicy, o których mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników drugiego etapu konkursu, zobowiązani są do powiadomienia Katedry o zamiarze przystąpienia do trzeciego etapu.

3. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się za pośrednictwem Koła.

 

§ 10. 1. Trzeci etap (finał) konkursu odbywa się w formie egzaminu ustnego, składanego przed pracownikami naukowo – dydaktycznymi Katedry.

2. Finał konkursu może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym środków komunikacji na odległość (finał online).

3. Temat trzeciego etapu konkursu zostaje ogłoszony najpóźniej wraz z ogłoszeniem wyników pierwszego etapu.

4. Uczestnicy trzeciego etapu konkursu uzyskują tytuł finalisty konkursu.

5. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 9 trzeci etap konkursu polega na ustnym rozwiązaniu kazusu.

6. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 czas trwania trzeciego etapu wynosi 30 minut.

 

§ 11. 1. Na podstawie wyników trzeciego etapu konkursu Katedra wskazuje zwycięzcę konkursu oraz zdobywców drugiego i trzeciego miejsca.

2. Na podstawie wyników trzeciego etapu konkursu Katedra może podwyższyć ocenę uzyskaną przez finalistę w drugim etapie.

 

§ 12. 1. Uczestnik, który otrzymał z drugiego etapu konkursu ocenę co najmniej dostateczną uzyskuje prawo wpisu takiej oceny jako oceny z pierwszego terminu Egzaminu, chyba że postanowi skorzystać z możliwości, o której mowa w ust. 2.

2. Uczestnik, który w drugim etapie konkursu otrzymał ocenę co najmniej dostateczną może złożyć Egzamin w celu podwyższenia uzyskanej w konkursie oceny.

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, uczestnik, który w drugim etapie konkursu otrzymał ocenę co najmniej dobrą, uzyskuje na Egzaminie zwolnienie z konieczności rozwiązania wskazanego pytania odpowiadające zaliczeniu ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą.   

4. W przypadku otrzymania z Egzaminu oceny niższej lub równej ocenie z konkursu, uczestnik zachowuje ocenę z konkursu jako ocenę z pierwszego terminu Egzaminu.

5. Podwyższenie oceny z konkursu na zasadach określonych w ust. 3-4 możliwe jest jedynie w przedterminie oraz terminach czerwcowych.

 

§ 13. 1. Katedra czuwa nad przebiegiem konkursu i może podejmować wszelkie działania nadzorcze.

2. Wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Kierownik Katedry.

 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady Egzaminu.